Rodinné a systemické konstelace

Je skvělá metoda, která může velmi dobře pomoci při řešení jak osobních, vztahových a dalších problémů, ať už jednotlivce, skupin, kolektivu.
panáčci 7
V
yužívá se buď formou skupinové práce za pomocí několika dalších účastníků nebo je možno pracovat s jednotlivcem samostatně.  V tomto případě já jako  kinezioložka také využívám této metody jako korekci při kineziologickém odblokování One Brain metodou.

Jak nás rodina nebo její jednotliví členové ovlivňují?

Jsme hluboce spojeni s rodinou, ze které pocházíme, a to víc, než si uvědomujeme na vědomé úrovni.Mezi jednotlivými členy v systému působí silná pouta a vazby a často i ta, kterým nepřikládáme téměř žádnou důležitost. Osudy našich předků na nás doléhají zvláštním způsobem.

My však máme ve zvyku posuzovat situace a události naší vědomou myslí a tudíž si také myslíme, že tak, jak si to myslíme, že to také „tak i je“.
Málokoho napadne, že bývalé lásky či vztahy mu mohou ovlivňovat  současný vztah, život nebo život jeho dětí.
Je často těžké uvěřit, že člen rodiny v naší druhé rodové linii, který zahynul ve válce či zůstal v zajetí a nikdy se nevrátil, stále ovlivňuje další životy našich blízkých i nás. Vždyť to byl „něčí syn“, něčí bratr“, „něčí synovec“. Neuvědomíme si, že „to by byl náš milovaný dědeček“, protože jsme měli přece „našeho dědu“, který byl hodný, i když nebyl náš vlastní.

Stejně tak se nás také dotýkají „křivdy a bolesti“, které zažívali naši blízcí, protože to ovlivnilo jejich emoce, jejich další životy a my si tuto informaci neseme v našem genetickém záznamu a buněčné paměti.
Výčet těchto možností by byl nekonečný, neboť co člověk, to jiný příběh.

Proč to tak tedy je?

Protože nám to jednoduše nikdo neřekl.Nikdo nám nevysvětlil, že v našem rodinném systému musí panovat systemická rovnováha a řád, která je bohužel často narušena a působí zde tak systemické síly a energie, které sice okem nevidíme, ale omezují lásku v našich vzájemných vztazích, mezi našimi blízkými a náš vztah k „čemukoliv“.

Je to tak samozřejmé, že by tam měla všude  panovat láska, soulad a harmonie. A pokud tam není, je tam ne-soulad, ne-láska, ne-harmonie. Je tam nedostatek lásky. A přesto lidem nedojde, že právě ten nedostatek lásky a harmonie je počátkem jejich smutků, bolestí a strádání.

A tak lidé hledají vysvětlení svých problémů a potíží. Často hledají složité návody. A přitom je to TAK JEDNODUCHÉ. Láska to vše může vyléčit.
Odjakživa se říkávalo, že láska je mocná kouzelnice. Že láska vše vyléčí, láska je lék. A je to skutečně tak.

Absence lásce a pochopení, vlídného slova a laskavého vzájemného chování vede velmi často k nedorozuměním, vzájemným sporům, hádkám svárů, rozepřím. Lidé se na sebe dokážou rozhněvat pro maličkosti a nemluvit spolu i celé roky.
Také následkem výchovy v rodině, ve škole, společnosti bývají lidé vedeni k nesprávným návykům, zvykům, vzorům chování a tím také k omezením, která jim v dospělosti brání být sami sebou či prosadit se tak, jak by si přáli.

Z generace na generaci je pak předáváno v rodině působení energetického vlivu, které ač se nám navenek třeba i nelíbí a zdánlivě jej můžeme odmítat, přesto je přítomno, je skryté a působí.
Stejně tak v našem životě se mohou odehrávat děje a situace, jakož i naše chování, které my sice vnímáme jako “normální”, dokonce i  správné a „nevinné“ a přitom působí proti nám, mají destruktivní a neblahý vliv na nás a další členy naší rodiny. Jedná se zejména o různé morální předsudky, zábrany, pověry a pod.

V čem spočívá náprava při konstelacích

Při postavení si rodinné konstelace vyjde najevo celá řada skutečností a vlivů, které potřebujeme vidět, poznat, pochopit. Uvidíme, kde problém vznikl, proč vznikl, proč tam je. Proč tam panují mezi lidmi takové vztahy. Proč se nám děje to, co se nám právě děje. A nestačíme se divit.

Uvidíme, proč se nechtěné situace znovu a znovu opakují, proč se jich nedokážeme zbavit.
S překvapením můžeme zjistit nebo si uvědomit, že to, co se děje nám, se dělo mamince, babičce, tetičce a dalším. Opakujeme. Opakujeme se navzájem. Opakujeme ty před námi a opakují nás ti, co přicházejí po nás. A neopakují nás jen v tom pozitivním, ale i v tom negativním.

Vidíme „obrazy“, jak jsme je měli sice celou dobu před očima a přesto jsme je neviděli. Viděli jsme je „svýma očima, svým pohledem, svým vnímáním“. Vidíme lidi, kteří ač s námi žili, „neviděli nás“. Pro uzavřená srdce, přeplněná bolestí, smutkem, křivdami.

Najednou vidíme i ty, kteří mezi námi už nejsou, ale jejich vliv zde stále působí. Uvidíme a někdy i pocítíme, jak jsou pro nás důležití. A jak jsme my důležití pro ně.

Hledáme právě ty momenty, kdy, jak, kým nebo čím byl ten přirozený řád lásky v našich rodinách a rodech porušen.
K nápravě často dochází už právě tím pochopením, tím AHA efektem.

A pak se hledá v té konkrétní konstelaci nejoptimálnější řešení, jak opět nastolit řád a rovnováhu. Vše zažíváme svou přítomnosti a to hned na několika úrovních. Jednak naší vědomou přítomností a myslí a zejména pak v sobě samých, tzn. naše duše vidí nové obrazy, na základě kterých pak může do svého života přijímat nové skutečnosti.

Postavení konstelace

Při skupinovém semináři je možno postavit si svoji vlastní konstelaci z vhodně zvolených přítomných zástupců.
Klient, který si staví svoji konstelaci, nastíní svůj problém, který chce řešit. Na základě daných skutečností si vybere zástupce pro dané postavy v původní nebo současné rodině z přítomných účastníků, kteří slouží jako zástupci. Tyto rozestaví tak, jak to v daný okamžik cítí.

Toto základní výchozí rozestavění je také začátkem práce s jeho vlastní konstelací.

Stejně kvalitní je i přítomnost a účast na konstelaci ostatních přítomných, kteří si vlastní konstelaci nestaví. Má stejně dobrý vliv a účinek.
Panačci 3
Fenoménem této konstelační práce je právě to, že i tehdy, když stojíme v konstelaci někoho jiného nebo jenom přihlížíme, dochází k řešení a nápravě našich problémů vlastních.  Děje se tak proto, že tím prožitkem také další úrovně naší bytosti –  podvědomí a zejména duše, vnímají tyto zážitky a přijímá řešení stejně, jako když si stavíme svoji vlastní konstelaci.

Neboť jazykem podvědomí a duše jsou právě obrazy. A my jsme vzájemně propojeni, jsme součástí jednoho velkého celku a přenosem morfogenetického pole se toto vše může dít a také děje.
Forma konstelační práce má totiž neohraničené možnosti. A při vlastní práci je možno shlédnout, kam až tyto možnosti sahají a jak se dají využít.

Konzultace s rodinnou mapou jako samostatná terapie

Ve své praxi se mi velmi osvědčilo sestavit při hledání problémů před postavením si konstelace podrobnou rodovou/rodinnou mapu.

Už při tvorbě této mapy, kterou dělám při konzultaci s klientem, vidím, kde leží jádro klientova problému, na čem je třeba pracovat a kam se dále ubírat v hledání příčin a nápravě. Klientovi vysvětluji, které skutečnosti mají na daný problém vliv, jak jej pochopit a uvolnit. Práce s rodinnou/rodovou mapou je velmi efektivní, dochází při ní k pochopení mnoha záležitostí.

Příklad:

Jako příklad mohu uvést reakci jedné klientky, která po dokončení mapy byla velmi dojatá a s nadšením řekla: ” Bylo to úžasné, když jsem viděla nakreslené všechny ty mé členy rodiny a předky a uvědomila jsem si, že i přesto, že mám problémy, nejsem tady sama, ti příbuzní všichni kolem mě tady zažívají různé osudy a to mi dalo jakousi vzpruhu a obrovskou sílu. Hodně mě to pozvedlo.”

Konstelace pro firmu/podnik.

Postavit konstelaci je možno nejen pro svou rodinu, ale také se velmi dobře nachází řešení pro problémy pracovní nebo firemní. Stejně jako v rodině, působí i ve firmě, podniku disharmonické vlivy a je potřeba najít příčiny a zharmonizovat také vztahy na pracovišti, ve firmě. Také se mohou tyto vlivy vzájemně prolínat a přenášet. Rodinné vlivy zasahují do firmy a naopak vlivy pracovní a firemní zasahují do rodiny.

Příklad z praxe:
Uvedu jeden příklad z praxe, kdy klientka si chtěla postavit konstelaci na svoji práci, protože se tam “necítila” dobře. Říkala, že vztahy jsou ve firmě hrozné, lidé se k sobě chovají nehezky, závistivě. Pomlouvají se, donášejí jeden na druhého. Vázne zdravá komunikace. A zejména v souvislosti s představenými ve firmě. Protože sama měla ve firmě vedoucí postavení, stejně tak se necítila dobře i ve vztazích se svými podřízenými. Zvažovala, zda ve firmě setrvá nebo má odejít.

Postavili jsme konstelaci na firmu, která sestávala z více sloučených firem a majitelů. Krok řešení vedl k majiteli firmy, který si našel milenku, se kterou čekal dítě. Všichni ve firmě to věděli, nebylo to žádné tajemství.

Manželka i milenka majitele firmy byly obě zaměstnány ve firmě a rovněž v jejím vedení. Rozvést se nechtěl ani jeden, protože značnou roli zde hrál společný majetek. Navíc obě ženy se znaly.
Postavením konstelace se ukázala disharmonie těchto neuspořádaných rodinných poměrů: hněv, zrada, bolesti a křivdy, které energeticky působily nejen na ně samotné, ale také na firmu, zaměstnance, zákazníky a tudíž také na prosperitu firmy. Nejen někteří zaměstnanci ale také zákazníci a klienti měli „ nakročeno“ směrem ven od firmy i jejího majitele.
Ukázalo se tady, že tyto soukromé vztahy tak zasáhly do chodu firmy, že ta se začala pomalu ale jistě propadat do ztrát. Bohužel jak se říká, že neznalost zákona neomlouvá, neznalost vesmírných zákonů stejně tak.
Jediný, kdo si však nechtěl uvědomit tyto skutečnosti a přijmout zodpovědnost byl sám majitel firmy.

Pro zlepšení prosperity firmy je někdy nutné zapracovat na rodinném systému. Někdy to může být zcela opačně. Vše je naprosto individuální a tak jako neexistuje stejný jedinec, neexistuje ani stejná rodina, firma nebo situace a vyžaduje originální přístup.

Před řešením problémů formou firemní konstelace je nutná vstupní osobní konzultace.
Také stanovení ceny za řešení firemních problémů je zcela individuální a stanovuji se až po vstupní konzultaci v závislosti na předmětu podnikání, velikosti firmy, počtu zaměstnatců a dalších skutečností, které mohou při konzultaci vyplynout.